ACTIEVOORWAARDEN

Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke spaaractie. Bij aankoop van drie heerlijke Specialiteitskazen naar keuze krijgt u een luxe smeermessenset bestaande uit drie ERU smeermesjes cadeau! 

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde spaaractie welke is georganiseerd door Koninklijke ERU, gevestigd te Woerden. 

ALGEMEEN
ARTIKEL 1

Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter. 

Koninklijke ERU heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze acties te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.eru.nl/acties (klik hiervoor op de juiste actiebanner) worden geplaatst.

Deelname aan deze acties is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en België en dus een vaste woon- of verblijfplaats in één van deze twee landen hebben.

DEELNAME
ARTIKEL 2

Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen zoals uw volledige naam, e-mailadres en NAW-gegevens. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is Koninklijke ERU niet verantwoordelijk. 

UITSLUITING VAN DEELNAME
ARTIKEL 2A

  1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
    • De organisator Koninklijke ERU
    • Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
  2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
  3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
  4. Conform artikel 2, lid 1, zijn personen met leeftijd onder de 18 jaar van deelname uitgesloten. 

ACTIEMECHANISME
ARTIKEL 2B

Deelname/ werking actie

1. Bij aankoop van 3 ERU Specialiteitskazen naar keuze, te weten ERU Chèvre doux, ERU Crème au Bleu, ERU Crème de Brie en/of ERU à la Truffe ontvangt u een unieke actiecode op iedere actieverpakking. Ga naar www.eru.eu, klik de actiebanner aan en volg hierna de instructies om de smeermessenset te ontvangen.

2. U kunt uitsluitend deelnemen met 3 unieke actiecodes.

3. Na het invoeren van uw gegevens op de website ontvangt u de set van 3 ERU smeermessen binnen 3 weken per post.

4. U kunt zo vaak mee doen als u wilt, mits u 3 actiecodes per keer heeft.

5. Zolang er smeermessen voorradig zijn kunnen de actiecodes worden ingewisseld voor een smeermessenset. Voor deze actie geldt OP=OP.

6. De 3 actiecodes zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.

7. De deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de organisator tot gebruik van zijn e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.

8. Het opgegeven e-mailadres en/of overige persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om te communiceren in relatie tot deze actie of onderliggend merk tenzij u het vakje ‘Ja, ik wil op de hoogte blijven van’ heeft aangevinkt. In dit geval kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden om u per email te informeren over nieuws, acties of aanbiedingen door Koninklijke ERU.

UITSLUITINGEN
ARTIKEL 3

1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.

2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.

3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. 

4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.

5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.

6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

AANVAARDING VAN DIT REGLEMENT
ARTIKEL 4

Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.

DEPONERING EN PUBLICATIE VAN HET REGLEMENT
ARTIKEL 5

1. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.

2. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Specialiteitskazen spaaractie smeermessenset’).

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
ARTIKEL 6

1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.

2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.

3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

4. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.

5. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website www.eru.eu bekend worden gemaakt.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 7

1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.

3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.

4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Specialiteitskazen spaaractie smeermessenset’, of ingediend moeten worden via het volgende emailadres: info@eruspecialiteitskazen.com In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde spaaractie welke is georganiseerd door Koninklijke ERU, gevestigd te Woerden.