ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ”ERU Specialiteitskazen spaaractie ERU Borrelplank”, welke is georganiseerd door het merk ERU Specialiteitskazen van Koninklijke ERU. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer ("Deelnemer") uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door Koninklijke ERU B.V. gevestigd aan Middellandse Zee 7 te (3446 CG) Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 30088663 ("Organisator"). 

Artikel 1 - Algemeen

 1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
 2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “Organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijs en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op https://www.eruspecialiteitskazen.com/. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.eruspecialiteitskazen.com/ worden geplaatst.
 3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

Artikel 2 - Deelname

 1. De actieperiode loopt van 01-09-2018 tot en met 30-03-2019 ("Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.
 2. Deelname is alleen mogelijk met producten die aangekocht zijn binnen de Actieperiode.
 3. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website https://www.eruspecialiteitskazen.com/
 4. De Deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de Organisator niet verantwoordelijk.
 5. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen indien zij in het bezit zijn van een Nederlandse IBAN-betaalrekening.
 6. De Organisator houdt Deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de Deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname

Medewerkers van Koninklijke ERU en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Koninklijke ERU heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor deelname aan de actie of enige vorm van vergoeding die gekoppeld is aan deze actie.

Artikel 4 – Actiemechanisme

Deelnemers aan de actie hebben de mogelijkheid om een ERU Borrelplank, tegen een vergoeding van €1,95 verzendkosten, aan te vragen bij aankoop van drie actieverpakkingen ERU Specialiteitskazen (ERU Chèvre doux, ERU Crème au Bleu, ERU Crème de Brie en/of ERU à la Truffe). De werking van de actie is als volgt:

 1. Bij aankoop van drie actieverpakkingen ERU Specialiteitskazen naar keuze (ERU Chèvre doux, ERU Crème au Bleu, ERU Crème de Brie en/of ERU à la Truffe) ontvangt de Deelnemer een unieke actiecode op iedere actieverpakking.
 2. De Deelnemer gaat naar https://www.eruspecialiteitskazen.com/ en volgt de instructies op de website om de ERU Borrelplank te ontvangen.
 3. De Deelnemer vult de drie unieke actiecodes in op de website en vult op de getoonde webpagina de gevraagde gegevens in, te weten naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, naam rekeninghouder en IBAN nummer.
 4. Na een overdracht van €1,95 verzendkosten via de bank van de Deelnemer, ontvangt de Deelnemer de ERU Borrelplank binnen 3 weken per post.
 5. De Deelnemer kan zo vaak als hij of zij wil deelnemen aan de actie, mits de Deelnemer drie actiecodes per deelname heeft.
 6. De drie actiecodes zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 7. Zolang er ERU Borrelplanken voorradig zijn kunnen de actiecodes worden ingewisseld. Voor deze actie geldt OP=OP.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens zullen door Koninklijke ERU B.V. en haar handlingpartij worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Koninklijke ERU kan de persoonsgegevens gebruiken om de Deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de Deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.

Artikel 6 - Uitsluitingen

 1. De Organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de Organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de Organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De Organisator is tegenover de Deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 7 – Reglement

 1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
 2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 3. De Deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de Organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Specialiteitskazen spaaractie – ERU Borrelplank.’

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de Organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De Organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de Organisator.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website https://www.eruspecialiteitskazen.com/ bekend worden gemaakt.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Organisator.
 3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.
 4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Specialiteitskazen spaaractie – ERU Borrelplank’. Of per email naar . In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.